Schadevergoeding voor whiplash en causaal verband. - Whiplash Schadevergoeding
  • Home
  • Nieuws
  • Schadevergoeding voor whiplash en causaal verband.

Schadevergoeding voor whiplash en causaal verband.

In het jaar 2001 wordt een vrouw aangereden door een auto terwijl zij op de fiets onderweg is naar huis. Als gevolg van de aanrijding loopt de vrouw een whiplash op waardoor zij in mindere mate in staat is om haar werk naar behoren uit te voeren. Hierdoor loopt zij schade aan haar inkomen op. De bestuurder van de auto heeft zijn auto verzekerd bij de afdeling schadeverzekeringen van Delta Lloyd. Het verlies aan inkomen poogt de vrouw te vorderen bij de verzekeraar. Echter, zoals in veel gevallen, gaat deze niet zonder meer over tot het uitkeren van reële schadevergoeding voor mevrouw. De verzekeraar, en dit komen we veel tegen in de whiplashpraktijk, is van mening dat de klachten van de vrouw net zo goed zonder het ongeluk hadden kunnen ontstaan. Mevrouw is dat niet van mening en voelt zich wel degelijk whiplashslachtoffer met de daarbij horen letselschade – in dit geval aan haar inkomen.

Medische onderzoeken naar de whiplash

Omdat mevrouw van de verzekeraar niet in het gelijk wordt gesteld omtrent haar whiplash besluit ze een letselschade advocaat in dienst te nemen. Samen met de advocaat wordt er afgesproken dat – om haar zaak te versterken – er een onafhankelijk neurologisch onderzoek wordt ingesteld. Zijn de uitkomsten van dit onderzoek nog niet voldoende helder. Dan volgt er ook nog een expertise oordeel door een psychiater. In deze whiplashzaak stelt mevrouw al haar medische gegevens beschikbaar aan Delta Lloyd over de periode van 1980 t/m 2007. Over de periode van 1994 tot 2000 blijken de gegevens helaas niet meer beschikbaar.

Neurologische rapportge v.w.b. de whiplash

neuroloog E.H.M. van den Doel in zijn rapportage:

“de enige conclusie kan zijn dat de ernstige functiestoornissen ….. op geen enkel wijze op neurologisch gebied worden verklaard. Er zijn meer dan voldoende aanknopingspunten voor een aandoening op psychiatrisch vakgebied en ik verwacht dan ook dat dit bevestigd zal worden door een psychiatrische expertise”

Psychiatrisch e rapportage v.w.b. de whiplash

prof. dr. R.J. van den Bosch in zijn rapportage:

“onduidelijk is hoe zij voorafgaand aan het ongeval functioneerde. Zij ontkent psychische problematiek ooit in haar leven te hebben gehad. Bij de stukken ontbreekt informatie van de huisarts over een periode van bijna 7 jaar. De suggestie van betrokkene dat zich niets heeft voorgedaan in die periode dat huisartsenbezoek rechtvaardigde, lijkt weinig aannemelijk en in strijd met de constatering dat het dossier meerdere berichten van artsen bevat uit die periode”

“het valt wel op dat betrokkene persisteert bij een somatische verklaring, hoewel daarvoor geen enkele aanwijzing is gevonden. Sommige artsen lijken deze visie kritiekloos over te hebben genomen”

op de vraag “hoe luidt uw werkdiagnose?” wordt geantwoord:

“het klassieke begrip “hysterie” in de variant die in het verleden werd aangeduid als “posttraumatische neurose”, omvat veel van de hier vastgestelde klachten en subjectief ervaren beperkingen. Centraal staan mijns inziens … een lastig te begrijpen behoefte aan de invalidenrol.”

op de vraag over de verwachte situatie zonder ongeval:

“zonder ongeval hadden de klachten ook kunnen ontstaan ontstaan, omdat het ongevalsmechanisme op zichzelf geen somatische verklaring oplevert voor de klachten.”

op de vraag: “komen de klachten en afwijkingen die u bij betrokkene heeft gevonden, ook voor in de niet-getraumatiseerde populatie?” wordt geantwoord:

de conversiestoornis komt niet zoveel voor. De schatting is 11 tot 31 per 100.000 personen, maar in een medische setting ligt het percentage hoger (0.7-5.0%). Zoals opgemerkt beschouw ik de bij mijn onderzoek naar voren gebrachte moeheids- en cognitieve klachten en subjectieve berperkingen als aspecifieke functionele klachten, die veel voorkomen in de algemene bevolking, geheel los van traumatische ervaringen. Van de ongedifferentieerde somatoforme stoornis, de diagnose die het beste past, heeft 14-19% van de algemene bevolking ooit weleens last, zeer vaak dus …”

Het geschil omtrent de whiplash

Het conflict in deze whiplashzaak heeft vooral betrekking op het inkomen van het slachtoffer en het verlies aan verdienvermogen. De vraag die beiden partijen zich stellen is; zou mevrouw deze whiplashklachten ook hebben gehad zonder dat er een ongeval zou hebben plaatsgevonden.

Delta Lloyd:

zegt dat de reactie van mevrouw op het ongeval niet zonder meer te begrijpen is, maar dat dit kan worden verklaard vanuit haar persoonlijkheidsstructuur. Dit is volgens Delta Lloyd relevant, aangezien de klachten ook zonder het ongeval zouden kunnen zijn opgetreden. Want:

  • het ongevalsmechanisme geeft namelijk geen verklaring voor de klachten.
  • 14-19% van de bevolking krijgt volgens de psychiater ook zonder ongeval ooit wel eens last van de klachten zoals die bij mevrouw zijn geconstateerd èn
  • de manier waarop zij op het ongeval heeft gereageerd, is een aanwijzing dat zij tot deze groep behoort.

Delta Lloyd voert daarnaast nog als verweer dat een deel van het huisartsenjournaal ontbreekt, waardoor zij bij gebrek aan wetenschap, betwist dat zich in die periode niets relevants heeft voorgedaan.

de Rechtbank:

vindt dat Delta Lloyd onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat al voor het ongeval sprake was van een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur, waardoor de klachten ook zonder het ongeval zouden zijn ontstaan.

Onbetwist is namelijk dat mevrouw ten tijde van het ongeval:

  • 29,8 uur per week werkzaam was als jeugd hulpverlener/zorgkundige coach voor meervoudig gehandicapte kinderen.
  • Zij daarnaast een diploma MDGO-activiteitenbegeleiding, een diploma MBO-sociaal pedagogisch werk en HBO-diploma psycho pedagogisch medewerker en sociaal pedagogisch hulpverlener heeft.
  • Bovendien heeft zij het certificaat gebarentaal behaald en de C–licentie gymnastiek.
  • Zij gaf ook gymnastieklessen aan jeugdleden.

Delta Lloyd en de psychiater baseren hun conclusie alleen op de wijze waarop mevrouw heeft gereageerd op het ongeval. Tussen partijen staat echter vast dat deze klachten pas ná en als gevolg van het ongeval zijn ontstaan. Dat de reactie van mevrouw op het ongeval niet de reactie is die na een dergelijk ongeval valt te verwachten, duidt er naar het oordeel van de rechtbank – zonder meer – niet op dat mevrouw ook vóór het ongeval een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur had. Tegenover het onderbouwde standpunt van mevrouw zelf, is dit dan ook een onvoldoende sterke betwisting van de stelling dat er geen sprake is van een relevante predispositie.

Uitspraak van de rechtbank omtrent de whiplash

Omdat er verder geen nieuwe feiten of anderzijds omstandigheden uit het medische dossier zijn aangevoerd waaruit blijkt dat de klachten ook zonder ongeluk zouden zijn ontstaan. Is de rechtbank in deze whiplashzaak van mening dat de verzekeraar de onvoldoende heeft weten te betwisten. De rechter is van mening dat mevrouw wel degelijk whiplashklachten en inkomensschade heeft dankzij het ongeval.  De verzekeraar dient dan ook de huidige en toekomstige schade aan mevrouw te betalen. Een whiplash schadevergoeding is dus – volgens het oordeel van de rechter – op zijn plaats.

Bent u zelf ook slachtoffer van whiplash schade? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvend advies of uw TEST schadeclaim op haalbaarheid.

Bron: letselschade Van der Toorn

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.