Disclaimer - Whiplash Schadevergoeding

Disclaimer

DISCLAIMER www.whiplashschadevergoeding.nl

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op de website www.whiplashschadevergoeding.nl de uiterste zorg is besteed, kunnen daar geen rechten aan worden ontleend. De website www.whiplashschadevergoeding.nl kan niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van informatie.

Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal gaan ontstaan door het gebruiken van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via de website www.whiplashschadevergoeding.nl verstrekte informatie alsmede de aanwezige mogelijkheden tot het inwinnen van nadere informatie, de inhoud van door Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden gevoerde chatconversaties, geschreven inhoud van emails en (de mogelijke uitslag van) de LetselschadeTest daaronder begrepen.

Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website www.whiplashschadevergoeding.nl. De bezoeker van de website www.whiplashschadevergoeding.nl dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze website leiden naar informatie die niet door Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie wordt door Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden dan ook geen aansprakelijkheid aanvaard.

Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden kunnen de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website www.whiplashschadevergoeding.nl bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website www.whiplashschadevergoeding.nl bevindende informatie.

De op de website www.whiplashschadevergoeding.nl aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene en globale informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een letselschadespecialist, letselschadejurist of andere professional. De inhoud van de website www.whiplashschadevergoeding.nl is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland en/of Nederlands recht.

Hoewel Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden naar beste weten en kunnen alsmede naar eer en geweten informeren en adviseren, kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de door Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden gevoerde chatconversaties, vervaardigde en verstuurde emails en gevoerde telefoongesprekken, behalve voor zover uitdrukkelijk anders aangegeven in die chats, emails en telefoongesprekken. Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de door Van der Toorn Personenschade, haar medewerkers en andere aan haar verbonden derden gevoerde chatconversaties, vervaardigde en verstuurde emails en gevoerde telefoongesprekken, eventuele onjuiste uitkomsten van de LetselschadeTest daaronder begrepen.

De website www.whiplashschadevergoeding.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de website www.whiplashschadevergoeding.nl of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, hetzij elektronisch, door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de directie van Van der Toorn Personenschade.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp voor iedereen

Elke dag merken wij hoe moeilijk whiplash slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.